...

Disclaimer

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์

สื่อหรือเว็บไซต์นี้ ดำเนินการโดย บริษัท ฑิเวียดเน้ชอ(ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บนสื่อหรือเว็บไซต์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในสื่อหรือเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

เมื่อท่านได้เข้ามาชมสื่อนี้และ / หรือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงที่จะผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทกำหนด หากท่านไม่ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขอให้ท่านยุติการใช้งานสื่อหรือเว็บไซต์นี้ โดยทันที

ข้อปฎิเสธและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลและเนื้อหาในสื่อหรือเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม และใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาสำหรับเจ้าของกิจการ หรือผู้สนใจริเริ่มในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทมิได้คิดค่าตอบแทนใดๆจากการเข้าชมหรือใช้สื่อนี้ และบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆในสื่อหรือเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และถูกนำเสนอตามประสบการณ์ และฐานข้อมูลบางส่วนของบริษัท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมถึงจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลหรือเนื้อหาเหล่านี้อาจมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง อันสาเหตุมาจากข้อมูลหรือเนื้อหานั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่น บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่า ข้อมูลและเนื้อหาในสื่อหรือเว็บไซต์นี้จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้ใช้สื่อหรือเว็ปไซต์  หากผู้ว่าจ้างจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสื่อหรือเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่าง หนึ่ง ผู้ว่าจ้างควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย

ดังนั้นบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ รวมถึงสื่อหรือเว็บไซต์อื่นของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้สื่อหรือเว็ปไซต์นี้ และ / หรือ สื่ออื่นๆที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้ใช้สื่อหรือเว็บไซต์

ผู้ใช้สื่อหรือเว็ปไซต์ตกลงว่าจะไม่ใช้สื่อหรือเว็ปไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในสื่อหรือเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการใช้งานของผู้ใช้สื่อหรือเว็ปไซต์รายอื่น

กรณีบริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญหายใดๆจากการเข้าใช้สื่อหรือเว็ปไซต์ ผู้ใช้สื่อหรือเว็ปไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงให้กับบริษัท

ข้อแนะนำ และคำเตือน

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสื่อหรือเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่คำแนะนำหรือความเห็น และไม่ถือเป็นการแทนคำแนะนำ หรือมีความมุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอ หรือการเชิญชวนให้บุคคลใดให้ว่าจ้าง หรือ ทำธุรกรรมต่าง ๆ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใช้ข้อมูลหรือตัดสินใจจากเนื้อหาในสื่อหรือเว็บไซต์นี้ไม่อาจเรียกร้องได้

ผู้ใช้สื่อหรือเว็บไซต์นี้ หรือผู้สนใจว่าจ้างบริษัท ควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้าและการให้บริการ (งานที่ปรึกษา) ของบริษัท ตลอดจน ข้อมูล เงื่อนไข รายละเอียด และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ การว่าจ้างบริษัทเป็นที่ปรึกษา เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจ แต่บริษัทมิอาจรับประกันถึงผลลัพธ์ในการลงทุนซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงสภาวะการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ และการว่าจ้างที่ปรึกษาไม่ใช่การฝากเงิน อาจได้รับผลลัพท์มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินว่าจ้าง เริ่มแรกก็ได้ ดังนั้นผู้ใสื่อหรือเว็บไซต์นี้ หรือผู้สนใจว่าจ้างบริษัท ต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการว่าจ้างได้ จึงควรใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจ

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.